Asya

Danışmanlık ve Destek


Yıl Ülke Sektör Görev Tanımı Fon veren kurum
1999 1998

Özbekistan Finansal Hizmetler Özbekistan’da bir yatırım ve kalkınma bankası kurulması konusunda Maliye Bakanlığı’na danışmanlık hizmeti verilmesi: Yapılan işler şu konuları içermektedir; finansal sektör çalışması ve KOBİ (Küçük ve Orta Boylu İşletmeler) sektörü konusunda bir çalışma hazırlanması, banka için çalışma planı ve tüzüklerin tasarlanması, personel alımı ve görev tanımlamaları dahilindeki kurumsal yapı konusunda tasarılar, banka yoluyla KOBİ (Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler) gelişimini desteklemek için kredi başlangıç limiti yasa ve yönetmelikleri konusunda verilen teklifler
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank

Çalışmalar ve Uzman Raporları


Yıl Ülke Sektör Görev Tanımı Fon veren kurum
2008 İsrail,
Filistin Bölgeleri,
Lübnan,
Ürdün,
Suriye
Su ve Kanalizasyon/Çevre “Akdeniz Etkin Nokta Yatırım Programı (MEHSIP)” için fizibilite çalışmaları: Program, Akdeniz’deki deniz kirliliğinin ana nedenlerinı bulmaya ilişkin yatırım finansmanı sağlamayı planlamaktadır. Yapılan işler şu başlıkları içermektedir: Bölgesel yatırımlara ilişkin farklı ülkelerin ulusal yatırım planları, program kapsamına girebilecek uygun yatırımların seçilmesi, proje maliyet tahminleri, proje uygulaması için potansiyel Proje Yürütme Ajansları’nın kurumsal kapasite analizleri, fon verilmesi için uygun görülen projelerin uzun listelerinin ve son listelerinin düzenlenmesi, Teknik Danışmanlık Hizmetleri ihtiyaç analizinin yapılması ve bir teknik danışman için şartname hazırlanması (Asya bilgilerine bakınız)
Avrupa Yatırım Bankası (EIB) / MWH SA
2007
Moğolistan Su ve Kanalizasyon/ Çevre Başkent Ulan Bataar’da su sektörü alanında kentsel gelişme projesi için ön-yatırım çalışması: Teknik ve mali fizibiliteleri açısından üç alternatif proje önergesinin değerlendirilmesi (endüstriyel Atıksu Arıtım Tesisi, ‘ger’ yerleşim alanlarındaki merkezi olmayan kanalizasyon projesi, yeni bir gelişim bölgesindeki entegre su ve kanalizasyon projesi), potansiyel Proje Yürütme Ajansları’nın kurumsal analizleri, proje maliyet tahminleri, proje uygulaması ve işletimi alanında Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (KÖSO) ihtimallerinin değerlendirmesi, sürdürülebilir proje işletim risklerinin değerlendirmesi
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
2000
İsrail Su ve Kanalizasyon/ Çevre “16 Belediyede Atıksu Arıtması” programının nihai değerlendirmesi: Program, 16 farklı şehirdeki Atıksu Arıtım Tesisi’nin finansmanına ilişkindir. Yapılan işler şu konuları içermektedir: Proje ihtiyacına yönelik değerlendirme, hizmet sağlanmasında maliyeti karşılayacak düzeydeki su ve atıksu ücretlerinin değerlendirmesi, fon kullanımının kontrolü, Nihai Değerlendirme Taslak Raporu’nun hazırlanması
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
1999 Azerbeycan Enerji 15 farklı bölgedeki manevra istasyonlarının onarımına ilişkin bir program konusunda ön-yatırım çalışması: Azerbeycan enerji sektörü analizi ve proje ihtiyaç analizi, program işleyiş kapasitesi açısından potansiyel Azerenerji (AE) Proje Yürütme Ajansı’nın kurumsal analizi, proje maliyet analizi, finansal analiz ve maliyeti karşılayacak kapasitedeki elektrik ücretlerinin uygulanması olanaklarının değerlendirilmesi ve proje finansmanı için önergeler
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
1998 Hindistan Finansal Hizmetler “NABARD” projesinin nihai değerlendirmesi: Proje, kırsal kesimdeki küçük işletme finansman kaynakları için Kırsal Kesimin Kalkınması yönelik Devlet Bankası’na (NABARD) verilecek kredi ile ilgilidir. Yapılan işler şu başlıkları kapsamaktadır: NABARD kredi portföyü ve kredi performansının değerlendirmesi, verilecek kredinin kırsal kesimdeki küçük çaplı işletmeler sektörünün kalkınmasına olan katkısının değerlendirilmesi, fon kullanımı kontrolü, NABARD’ın ilerideki yeniden finansman ihtiyacının değerlendirilmesi, Proje Değerlendirme Taslak Raporu’nun hazırlanması
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank
1998 Hindistan Enerji “Dadri Gaz türbini Enerji Santrali” ve “Farakka Kömür-yakmalı Enerji Santrali” projelerinin nihai değerlendirmesi: özellikle donanım gücü konusunda enerji sektöründeki gelişimlerin değerlendirmesi, proje ihtiyaç analizi, Proje Yürütme Ajansı performansının kurumsal analizi, finansal analiz ve maliyeti karşılayacak kapasitedeki elektrik ücretlerinin yeterlilik değerlendirilmesi, kredi kullanımı kontrolü ve Nihai Değerlendirme Taslak Raporu’nun hazırlanması
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank

Proje Yönetimi


Yıl Ülke Sektör Görev Tanımı Fon veren kurum
1998 Pakistan Su ve Kanalizasyon/ Çevre “Kuzey-Batı Sınır İlleri Yeraltı Suyunun Geliştirilmesi” proje uygulamasının takibi: Yapılan işler; yüklenicilerin performanslarının ve zaman çizelgesi ve maliyet cetveline olan uyumlarının değerlendirilmesi, sürdürülebilir proje faaliyetleri konusundaki risk analizleri ve Taslak İzleme Raporunun hazırlanması konularını kapsamaktadır.
Alman Kalkınma Bankası (KfW)- Entwicklungsbank